Politiek

Tegen het advies van het partijbestuur van de PVDA is vanmiddag, 12 december, een motie aangenomen voor invoer van Actieve Donor Registratie (ADR). De PvdA-leden stemden op het PvdA-congres in een hoofdelijke telling voor ADR. Het partijbestuur had het congres geadviseerd de motie af te wijzen omdat het ADR-systeem nog nergens ter wereld is ingevoerd en omdat het kabinet nu in overleg met patiënten- en artsenorganisaties juist bezig is met nieuw beleid dat moet leiden tot meer donoren.

Het congres hoopt dat het aantal donoren erdoor zal toenemen en roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op zich in te zetten voor een zo snel mogelijke invoering.

Namens 2 Miljoen Handtekeningen sprak Pieter van Rijn het congres toe. 
Samen met Hendrik de Moel, afgevaardigde van de afdeling Groningen, wist hij met heldere argumenten het congres te overtuigen om voor ADR te stemmen. Het eerste politieke succes voor 2 Miljoen is hiermee binnen.

Het onderwerp orgaandonatie en donorregistratie heeft menig minister van Volksgezondheid de nodige hoofdbrekens gekost en ook de huidige fracties en minister Klink hebben tot op heden geen oplossing gevonden voor dit gevoelige onderwerp. Zelfs binnen binnen fracties die tegen een ADR-systeem of een variant daarvan hebben gepleit, zijn de meningen onderling sterk verdeeld over wat het meest effectieve en het meest ethische systeem zou zijn.

Bij het verzamelen van informatie voor de vervolg pagina’s over de politieke partijen en haar standpunten is de stichting uiterst zorgvuldig te werk gegaan alvorens deze op te nemen op de site. Toch kan het zijn dat de beschreven standpunten of conclusies net iets genuanceerder liggen. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Wereldkampioen actieve donorregistratie

De berichtgeving vanuit de overheid bestaat met name uit het vermelden van het aantal registraties, zoals recent gestelde de toename van 27.625 registraties tijdens de donorweek 2015. Tijdens campagnes en donorweken ligt het focus op het verwerven van Ja-registraties. Deze worden dan ook in grote getale bejubeld en sterken de gedachte dat een systeemwijziging niet nodig is.
Deze aantallen zijn echter druppels op een gloeiende plaat. Er zijn namelijk zo’n 15.000 geregistreerde donoren nodig om op termijn één effectieve orgaandonor te realiseren. De meeste geregistreerde donoren overlijden op een ‘verkeerde’ plaats en/of aan een ziekte die orgaandonatie niet mogelijk maakt.

Verder wordt wel eens beweerd dat wij vergeleken met andere landen juist een hoge registratiegraad hebben (wereldkampioen). In Nederland heeft slechts 40% van de bevolking zijn keuze in het donorregister vastgelegd. In de landen met een ja-tenzij / geen-bezwaar systeem is de registratiegraad effectief 100%! De eenzijdige focus op registratie van “Ja” doet geen recht aan de noodzaak het aantal registraties in zijn totaliteit te verhogen, waarbij het naar onze mening ook goed is als mensen hun eigen redenen hebben “Nee” te zeggen, als ze deze keuze maar vastleggen.

Ruim vijf jaar Masterplan heeft de actieve-wachtlijst doen krimpen met circa 20%. Een groot deel van dit effect wordt echter veroorzaakt door het feit dat het aantal levende donoren de afgelopen jaren geleidelijk is gestegen. Dit laatste is echter weer het gevolg van het blijvend nijpend tekort aan mensen die na hun dood hun organen donoren. Naar onze mening is de afname van de actieve-wachtlijst dan ook niet te danken aan het succes van het huidige systeem, maar te wijten aan een nijpend tekort aan postmortale donaties met toename van transplantaties bij leven.

Omdat het huidige systeem niet werkt, blijven er met enige regelmaat initiatieven komen, veelal vanuit goed wil, maar zonder het bieden van een structurele oplossing. Zoals ook vandaag over donatie bij leven (4-11-2014). Mogen mensen die bij leven een nier willen afstaan aangeven waaraan de ontvanger moet voldoen? Dat is een lastige vraag. Waar ligt de grens? Waarom dan alleen bij levende donatie? Wanneer wordt het stellen van eisen discriminatie? 2MH is dan ook erg terughoudend, wij sluiten ons dan ook aan bij het standpunt van de Nederlandse Transplatatie Stichting in deze. Tegelijkertijd juichen de invulling die o.a. de Nierstichting aan het donorplein geeft toe.